Masz pytania ? 71 306 70 43
Masz pytania?

Comarch ERP XL

Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową. Funkcjonalności systemu zgrupowane są w kilkunastu współpracujących z sobą obszarach. Optymalna konfiguracja i ilość modułów dobierana jest na podstawie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Oprócz wersji serwerowej system dostępny jest również w modelu SaaS (Software as a Service), w którym Comarch ERP XL jest oferowany za pośrednictwem zdalnego dostępu internetowego.

Dzięki możliwości swobodnej rozbudowy o kolejne obszary wraz z rozwojem przedsiębiorstwa Comarch ERP XL jest najczęściej kupowanym systemem klasy ERP w Polsce, z którego korzysta obecnie ponad 5000 przedsiębiorstw z różnych branż.

COMARCH ERP XL – UWOLNIJ MOŻLIWOŚCI SWOJEJ FIRMY Z ERP 4.0

 • Polski system informatyczny klasy ERP skierowany do średnich i dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych z różnych sektorów gospodarki,
 • W pełni dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów Unii Europejskiej.
 • Integruje wszystkie obszary działania firmy w jedno narzędzie informatyczne.
 • Pozwala na wykorzystanie nowoczesnych form handlu elektronicznego (współpraca z systemami EDI, obsługa zamówień i sprzedaży internetowej, tj. Comarch B2B oraz Comarch ERP e-Sklep czy też platforma handlowa wszystko.pl).
 • Współpracuje z aplikacjami Comarch Mobile przeznaczonymi dla urządzeń przenośnych oraz z rozwiązaniem Comarch Retail skierowanym do sieci sprzedaży detalicznej.
 • Umożliwia integrację z zewnętrznymi aplikacjami,
 • Gwarantuje silne wsparcie merytoryczne dla klientów i skrócenie czasu wdrożenia, dzięki sprawdzonej metodyce wdrożeń.
 • Jest dostępny również w postaci miesięcznego abonamentu jako usługa wynajmu oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service).
 • Zapewnia sprawną, bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo danych oraz integrację z aplikacjami z pakietu Microsoft Office.
 • Gwarantuje bezpieczeństwo firmowych danych dzięki integracji z aplikacją iBard24.

 

Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową – poszczególne funkcjonalności zgrupowane są w kilkunastu współpracujących ze sobą obszarach. Na bazie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki firmy dobierany jest optymalny zestaw oraz ilość modułów, z których będą korzystać pracownicy. Co ważne, wraz z rozwojem firmy bez przeszkód może się rozwijać instalacja Comarch ERP XL.

Elastyczność i skalowalność systemu pozwalają na rozbudowę oprogramowania o nowych użytkowników, nowe moduły i nowe rozwiązania komplementarne.

 

Produkcja

Optymalizacja procesów wytwórczych, możliwość łatwego ustalenia rzeczywistego kosztu produkcji dla poszczególnych wyrobów, czy eliminacja tzw. wąskich gardeł w procesie produkcyjnym – to usprawnienia pożądane w firmach produkcyjnych, bez względu na branżę czy specyfikę samego procesu technologicznego. System Comarch ERP XL pozwoli Twojej firmie nie tylko usprawnić obszar związany z produkcją, ale także wesprze obszary okołoprodukcyjne, które są istotne dla samej produkcji (np. zapewnienie dostępności surowców czy półproduktów wymaganych w procesie produkcyjnym).

1. Definiowanie technologii wytworzenia produktu

Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających parametry wchodzące w skład procesu produkcji konkretnego produktu lub kilku produktów:

 • W ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców (BOM — Bill of Materials), półprodukty oraz produkty.
 • Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.

2. Konfigurator produktu – wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie.

 • Wygodne budowanie technologii oraz przygotowywanie rentownych ofert za pomocą kreatora bazującego na macierzy powiązań pytań i odpowiedzi.
 • Narzędzie do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów oraz symulacji cen sprzedaży w oparciu o szereg parametrów.
 • Możliwość oznaczenia kolejnych kroków – czyli np. operacji produkcyjnych – jako te, które mogą wystąpić lub nie, albo takich, których wystąpienie będzie zależało od spełnienia określonych warunków.

3. Planowanie strategiczne i operacyjne

 • Raportowanie obciążenia gniazd roboczych.
 • Prowadzenie symulacji określających na kiedy jestem w stanie zrealizować potencjalne zamówienie.
 • Możliwość wykorzystania wielu metod planowania produkcji,  w  zależności od potrzeb firmy i wymagań projektu.
 • Możliwość planowania  od  wskazanego  terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz).
 • Uzależnienie czasu czynności planowanych od ilości podpiętych zasobów.
 • Generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku — na zamienniki.
 • Raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji.
 • Generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji.
 • Łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”).
 • Raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami.

4. Główny Plan Produkcji (MPS)

 • Tworzenie planów z uwzględnieniem okresów planistycznych.
 • Przekrojowa ocena zapotrzebowania na produkty.
 • Bilansowanie potrzeb materiałowych koniecznych do wytworzenia produktów.
 • Informacja o tym, kiedy należy zamówić aby zlecenia zrealizować w terminie.

5. Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie

 • Możliwość rejestrowania wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części.
 • Podgląd czynności i ich realizacji dla wskazanego stanowiska, pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu itd.

6. Rozliczanie produkcji

 • Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji.
 • Precyzyjne określenie kosztu wytworzenia uzyskanego produktu.
 • Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych.

Projekty, Umowy

Dla firm, które – niezależnie od branży – realizują projekty, niezwykle ważne jest, aby na bieżąco śledzić postęp prac przewidzianych harmonogramem, stopień wykonalności budżetu w zakresie kosztów i przychodów czy też wykorzystanie i dostępność zasobów. Comarch ERP XL, dzięki pełnej integralności obszarów operacyjnego zarządzania projektami oraz controllingowych, pozwala w czasie rzeczywistym śledzić rentowność na każdym etapie projektu.

 • Wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów w ramach danego projektu — dokumenty zamówień (zapytania ofertowe, oferty, zamówienia), dokumenty handlowe i magazynowe oraz obiekty projektowo–produkcyjne, takie jak kosztorysy projektów czy harmonogramy,
 • Ewidencjonowanie prowadzonych przetargów i współpraca z aplikacjami kosztorysowymi — dzięki temu osoby nadzorujące mogą jeszcze skuteczniej kontrolować realizację poszczególnych etapów procesu.
 • Precyzyjne budżetowanie oraz kontrola wykonalności założeń rzeczowo — finansowych m.in. na podstawie dokumentów kosztowych, zamówień czy kart pracy.
 • Możliwość nie tylko wygenerowania własnego kosztorysu danego zlecenia, ale także importu kosztorysów z zewnętrznych aplikacji (np. dane z pliku programów kosztorysowych Norma Pro oraz Zuzia).
 • Ewidencja i zarządzanie umowami różnego typu, w tym kontrola rentowności czy obsługa aneksów.

SERWIS I REMONTY, UTRZYMANIE RUCHU

Działalność serwisowa może polegać na ewidencji i realizacji zleceń serwisowych świadczonych dla zewnętrznych podmiotów (np. serwis wyrobów własnych sprzedanych klientom w ramach obsługi posprzedażowej), jak również w obrębie przedsiębiorstwa (np. utrzymanie ruchu). W jednym i drugim przypadku system Comarch ERP XL udostępnia narzędzia realizacji procesów typowych dla obszaru serwisowego. 

 • Generowanie, kalkulowanie oraz realizacja zleceń serwisowych.
 • Analiza kosztu, kalkulacja marży.
 • Dostęp do pełnej historii każdego zlecenia serwisowego, jak i obiektów w ramach zlecenia.

 • Możliwość przypisania do urządzeń dowolnego zestawu parametrów oraz wprowadzenia na zlecenie informacji dot. zakresu i kosztów wykonanej usługi.
 • Definiowanie receptur  i czynności  serwisowych, planowanie zleceń.
 • Wsparcie w tworzeniu planów przeglądów technicznych.

ANALIZY I RAPORTY

W przeciętnej firmie codziennie generowanych jest tak dużo danych, że coraz trudniej je analizować. Wówczas nieocenionym wsparciem w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy jest rozwiązanie Business Intelligence.

BUSINESS INTELLIGENCE – AKTUALNE INFORMACJE ŁATWO DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA:

 • Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie.
 • Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez pracowników za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”), lub wykorzystania bazy kilkudziesięciu standardowych, gotowych do zastosowania analiz.
 • Automatyczne powiadomienia  i alerty   e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach.
 • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych — wygodne rozwiązanie dla osób pracujących poza biurem.

MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE PLATFORMY BUSINESS INTELLIGENCE ZOSTAŁY ZGRUPOWANE W KILKU OBSZARACH:

 • Logistyka — dzięki wsparciu tego obszaru możliwość kompleksowego raportowania danych związanych z transakcjami  sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów.
 • CRM — wiedza o efektywności w poszczególnych etapach kampanii marketingowej, kontrola przychodów, kosztów i ilości sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej.
 • Wizyty i transport — analizy wysłanych firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium czasu, konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp., raporty z obszaru wizyt handlowców u klientów (np. koszty i przychody wygenerowane przez przedstawicieli handlowych, czas dojazdu), analizy dotyczące pracowników (np. wydatki na delegacje).
 • Płatności — analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, dokładna kontrola historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także bieżąca kontrola należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni).
 • Księgowość — pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych, tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Obroty i salda mogą  być   analizowane   w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe),  wybranej  klasy  kont,  waluty  zapisów. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
 • Produkcja — pełna informacja na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności   wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie.  Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego element całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na usterki techniczne maszyn, odchylenia od planu czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy.
 • Wyniki operacyjne — informacje na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów.
 • Business Scorecard — zestawienie, dające możliwość zdefiniowania od kilku do  kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi barometrami kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.
 • Budżetowanie — pomoc w określaniu i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa, poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.
 • Data mining — możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np. analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA KONKRETNYCH ANALIZ:

 • Alokacja kosztów — dzięki mechanizmowi istnieje możliwość dowolnego rozbicia kosztów ogólnych według zdefiniowanych przez siebie kluczy (np. analiza ogólnych kosztów energii  elektrycznej w podziale na produkty, analiza kosztów marketingu w podziale na przychody z poszczególnych produktów, analiza kosztów wynagrodzeń w podziale na osobodni w ramach realizowanych projektów itp.).
 • Analiza ABC-XYZ— klasyfikacja łącząca podział produktów ze względu na ich udział w przychodach (A — towary o wysokim udziale w przychodach, C — towary o niskim udziale w przychodach) oraz ze względu na strukturę ich zużycia (X — regularne zużycie, Z — nieregularne zużycie); współczynniki produktów w ramach klasyfikacji ABC-XYZ mogą być wykorzystywane w automatycznym ustalaniu i utrzymywaniu optymalnego poziomu zapasów.

 • Analizy oparte na danych statystycznych GUS – możliwość zestawienia informacji z wewnątrz firmy z danymi rynkowymi (np. analiza średnich cen detalicznych wybranych towarów i usług, analiza wskaźników PKB, kursy walut NBP, analiza struktury demograficznej ludności na wybranym terenie, analiza ilości i struktury podmiotów gospodarczych).
 • Symulacje przyszłych scenariuszy biznesowych (analiza What-If) — Określanie wielkości, będącej przedmiotem analizy oraz czynników, mających  na nią wpływ, a następnie obserwacja, jak zmiany wartości założonych czynników wpłyną na analizowaną wartość (np. wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży, wpływ zmian cen na wynik finansowy).

 • Określenie przyszłego zachowania klientów (analiza RFM) — polega ona na grupowaniu informacji dotyczących kontrahentów na podstawie przeszłych zachowań zakupowych. Celem raportu jest znalezienie i ocena najbardziej wartościowych dla przedsiębiorstwa klientów.
 • Monitorowanie produktów przynoszących największą sprzedaż, czy też kontrahentów zalegających z najwyższymi należnościami — wybór „Top-N” elementów w analizie zawęża wyniki analizy do „N” – największych/najmniejszych wartości, co skutkuje zyskiem w postaci prostej do analizy informacji.

HANDEL I LOGISTYKA

Wraz z systemem Comarch ERP XL zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarządzanie procesami i dokumentami handlowymi zakupu).

SPRZEDAŻ: 

 • Realizacja wszelkiego rodzaju transakcji handlowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym obsługa specyficznych przypadków sprzedaży (m. in. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji).
 • Uporządkowanie obiegu dokumentów handlowych, od zapytań ofertowych, przez oferty, zamówienia, aż po faktury/paragony.
 • Uproszczenie i skrócenie czasu wystawiania dokumentów handlowych dzięki możliwości tworzenia dokumentów na bazie innych dokumentów.
 • Skuteczna obsługa posprzedażowa — ewidencja oraz realizacja różnych scenariuszy reklamacyjnych, automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów.
 • Elastyczne zarządzanie cenami i rabatami — wsparcie w kalkulacji cen, pełna historyczność cenników, możliwość importu zewnętrznych cenników.
 • Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji  różnych  typów  (w tym   pakietów promocyjnych, np. kup dwie sztuki, trzecia gratis), a także określanie ram czasowych, w których obowiązują czy sposobu łączenia się promocji.
 • Stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów.
 • Swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów.
 • Prosta realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych.
 • Zarządzanie płatnościami kontrahentów (preliminarz płatności, obsługa operacji kasowo-bankowych).
 • Możliwość fakturowania dostawy towaru o nieustalonej wartości, np. w sytuacji, gdy towar od dostawcy zostaje przyjęty do magazynu na podstawie dokumentów ilościowych, ustalenie wartości dostawy może nastąpić później, po zarejestrowaniu faktury od dostawcy.
 • Efektywna wymiana elektronicznych dokumentów z dostawcami i/lub odbiorcami (EDI).
 • Wsparcie w przygotowaniu wysyłek towaru do klientów z wykorzystaniem dokumentów transportowych paczek (PC), wysyłek (WYS), awiza dostawy (AWD).
 • Wbudowane mechanizmy ułatwiające rozliczanie rabatów retro oraz wystawianie korekt zbiorczych.
 • Precyzyjna informacja o składnikach marży dzięki ewidencji kosztów dodatkowych przy zakupie (cena nabycia).

IMPORT:

Dzięki Comarch ERP XL masz możliwość swobodnego rejestrowania obrotu towarem pochodzącym z zagranicy  oraz  jego  wyceny.  Dotyczy  to  zarówno rejestracji obrotu towarowego związanego z odprawami  celnymi  i dokumentem  SAD,  jak  i obrotu wewnątrzwspólnotowego. 

 • Pełna obsługa zakupów zagranicznych, zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i importu spoza Unii Europejskiej,
 • Generowanie podstawowych dokumentów do rejestrowania zakupów zagranicznych, np. Zamówienie zakupu, Faktura importowa,  SAD,  Faktura wewnętrzna, Przyjęcie zewnętrzne,
 • Obsługa składu celnego, np. procedury 7100, 4071 oraz rejestracja dokumentów SAD,
 • Uwzględnianie dodatkowych kosztów, np. opłata za transport, pakowanie itp.,
 • Wyliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza).

ZAMÓWIENIA:

 • Gwarancja realizacji procesów  związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO), począwszy  od  zarejestrowania  zapytania ofertowego, oferty, a następnie zamówienia, będącego źródłem faktury.
 • Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu   zakupowego,   sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki  możliwości przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika).
 • Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży.
 • Wygodna ewidencja ofert od dostawców.
 • Rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych.
 • Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towaru na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia.
 • Łatwe zarządzanie zamówieniami — możliwość optymalizacji według różnych kryteriów, np. najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców; zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar,
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.

 

ROZWIĄZANIA B2B

PLATFORMA INTERNETOWA B2B – COMARCH B2B 

Jeśli poszukujesz sposobów na zmniejszenie pracochłonności procesów związanych z obsługą zamówień, lub zależy Ci na wzmocnieniu współpracy ze stałymi odbiorcami, wykorzystaj możliwości platformy B2B – Comarch B2B. To o wiele więcej niż internetowy kanał składania zamówień przez klientów.

Przy wsparciu narzędzia Comarch B2B rozwiniesz zdalną obsługę kontaktów z partnerami biznesowymi. Wybrani przez Ciebie kontrahenci za pomocą przeglądarki internetowej uzyskają wgląd do zawsze aktualnej oferty handlowej, która może być inna dla każdego kontrahenta (np. inne ceny).

Pozwól swoim kontrahentom komunikować się z Tobą za pośrednictwem przystępnej aplikacji działającej w przeglądarce internetowej. Aplikacja dopasuje się do rozdzielczości każdego urządzenia, z którego korzysta kontrahent (laptop, smartfon, tablet). Wszystkie akcje wykonane przez klienta po stronie Comarch B2B będą od razu widoczne w systemie. Kontrahenci mogą m.in.:

 • Przeglądać ofertę dedykowaną konkretnemu klientowi.
 • Tworzyć i zapisywać własne filtry wyszukiwania produktów.
 • Składać zapytania ofertowe oraz zamówienia na towary.
 • Zgłaszać reklamacje.
 • Śledzić stan realizacji zamówień.
 • Monitorować stan płatności.
 • Monitorować realizację zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych i produkcyjnych.
 • Analizować swoje zakupy (w czasie i wg grup towarów), zamówienia, a także stan zobowiązań i uzyskanych rabatów.

ELEKTRONICZNA WYMIANA DOKUMENTÓW (EDI) 

Comarch EDI zapewnia efektywną i bezpieczną wymianę danych w całym łańcuchu dostaw. W ciągu kilku dni Twoja firma może rozpocząć komunikację elektroniczną ze wszystkimi partnerami niezależnie od ich zaawansowania technologicznego oraz obszaru geograficznego. Wymiana elektronicznych dokumentów między firmami to sposób na usprawnienie i przyspieszenie obsługi transakcji.

Comarch ERP XL współpracuje z wiodącą polską platformą do elektronicznej wymiany dokumentów Comarch EDI, która pozwala wysyłać i przyjmować w formie elektronicznej wiele rodzajów dokumentów, jak np. zamówienia, faktury. W efekcie możliwa jest redukcja kosztów związanych z dokumentami w formie papierowej (wydruki, koszty wysyłki), a liczba błędów może być zredukowana do minimum, ponieważ błędy przetwarzania dokumentów lub zakłócenia w kanałach komunikacyjnych są eliminowane.

SPRZEDAŻ ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNYCH

Dla pracowników, którzy chcą realizować swoje zadania z dowolnego miejsca, powstał pakiet narzędzi Comarch Mobile. Oferujemy rozwiązania dedykowane zarówno dla kierowników i dyrektorów zarządzających zespołem sprzedaży, jak również dla pracowników mobilnych, którzy swoją pracę wykonują poza siedzibą firmy. Aplikacje wspierają pracę z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, m.in. smartfonów, tabletów, terminali przenośnych, co z pewnością usprawnia oraz ułatwia wykonywanie swojej pracy.

SPRAWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY Z COMARCH MOBILE ZARZĄDZANIE

Kierownik Sprzedaży to aplikacja dla dyrektorów i kierowników sprzedaży umożliwiająca sprawne zarządzanie pracownikami mobilnymi dzięki wykorzystaniu dowolnych urządzeń mobilnych poprzez:

 • szybki sposób planowania, przeplanowywania, potwierdzani i odrzucania wizyt pracownikom.
 • podgląd działań wykonanych przez pracowników.
 • możliwość sprawdzenia aktualnego położenia pracowników oraz analizy zarejestrowanych przez nich tras,
 • dodawanie i edytowanie znaczników (statusów pracy) wymaganych do raportowania pracy pracowników.
 • sprawną komunikację z pracownikami oraz możliwość przekazywania pilnych wiadomości.
 • Zarządzanie rejonami, pracownikami oraz kontrahentami.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Z COMARCH MOBILE SPRZEDAŻ

Sprzedaż to aplikacja dla przedstawicieli handlowych oraz pracowników mobilnych pracujących w terenie. Szeroki wachlarz możliwości umożliwia sprawną realizację działań, m.in. przeprowadzanie transakcji sprzedaży typu preselling (przyjmowanie zamówień i ofert u klienta) oraz vanselling (realizacja transakcji sprzedaży u klienta) przez dostęp do:

 • pełnej oferty towarowej, wraz ze zdjęciami i opisami,
 • historii transakcji, płatności i kontaktów z klientem,
 • aktualnych warunków        handlowych     oraz rabatowo-promocyjnych w tym promocji pakietowej,
 • wydruków: fiskalnych, termicznych, zwykłych (poprzez PDF),
 • danych raportowych, in.  bieżąca  informacja  o transakcjach, zrealizowanych w danym dniu.

Aplikacja umożliwia skuteczne planowanie i realizowanie wizyt handlowych. Wizyty mogą składać się z dowolnie nazwanych oraz wybranych elementów, m.in. takich jak: ankieta, raport obecności, raport konkurencji, wykonanie zdjęć, wydanie materiałów marketingowych, rozliczanie należności, rejestrowanie dokumentu, inne.

SPRZEDAŻ INTERNETOWA

SKLEP INTERNETOWY WSPÓŁPRACUJĄCY Z SYSTEMEM COMARCH ERP XL

Jeśli szukasz wsparcia w rozwijaniu  własnego  sklepu internetowego, Comarch e-Sklep będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. To zaawansowana technologicznie platforma, w oparciu o którą samodzielnie stworzysz sklep internetowy, który spełni oczekiwania Twoich klientów. Jednocześnie automatyczna komunikacja w obu kierunkach na linii sklep internetowy – system Comarch ERP XL ogranicza do minimum wkład Twojej pracy związanej z prowadzeniem sklepu.

DLACZEGO WARTO?

 • Możesz prezentować swoją ofertę w sklepie internetowym dokładnie tak, jak chcesz – zaprojektuj samodzielnie wygląd sklepu lub skorzystaj z wielu gotowych szablonów graficznych.
 • Nie musisz przenosić informacji o zamówieniach składanych za pośrednictwem sklepu do systemu Comarch ERP XL — odbywa się to automatycznie, dzięki czemu masz pewność, że każde zamówienie zostanie właściwie obsłużone.
 • Twoja oferta produktowa będzie dostępna dla milionów użytkowników smartfonów i tabletów dzięki wersji mobilnej sklepu.
 • Udostępnianie oferty w sklepie nie wiąże się dla Ciebie z dodatkową pracą po stronie aplikacji sklepu – wystarczy, że dodasz opisy i zdjęcia towarów w systemie Comarch ERP XL.
 • Możesz korzystać z wbudowanych narzędzi umożliwiających generowanie raportów związanych z towarami, zamówieniami czy kontrahentami. Twórz także bardziej zaawansowane statystyki dzięki integracji z Google Analytics,
 • Sklep współpracuje z porównywarkami cen: Ceneo, Skąpiec, Nokaut, Okazje.info, Sklepy24, Google Shopping.
 • Twoi klienci łatwo znajdą sklep w sieci dzięki mechanizmom skutecznego pozycjonowania w Google i promocją w internetowej platformie handlowej wszystko.pl.
 • Możesz sprzedawać  za  pośrednictwem  Allegro, a dzięki integracji z InPost wysyłać towary za pomocą usługi Paczkomaty 24/7.
 • Sklep współpracuje z serwisami płatności internetowych: Dotpay, PayPal, PayU, PayByNet, Przelewy24.pl, eCard, mTRANSFER, MultiTransfer.
 • Comarch e-Sklep umożliwia również bezpłatne uruchomienie sklepu internetowego z poziomu jednego z najpopularniejszych portali społecznościowych — Facebook.

BEZPŁATNA SPRZEDAŻ W INTERNECIE ORAZ POZYSKIWANIE NAJLEPSZYCH OFERT POPRZEZ PLATFORMĘ WSZYSTKO.PL

Uruchomienie sprzedaży w sieci jeszcze nigdy nie było tak proste. Dołącz do społeczności wszystko.pl, czyli klientów korzystających z systemów do zarządzania Comarch ERP i udostępniających swoją ofertę towarową do sprzedaży w Internecie za pośrednictwem wirtualnej platformy handlowej wszystko.pl.

DLACZEGO WARTO?

 • Usługa jest całkowicie bezpłatna, a jej uruchomienie nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej.
 • Sprzedaż na wszystko.pl to minimum formalności i pracy — wystarczy opis, zdjęcie i jedno kliknięcie, a Twoją ofertę widzą miliony klientów detalicznych i biznesowych.
 • Nie potrzebujesz żadnych dodatkowych aplikacji — wystarczy system Comarch ERP XL.
 • Portal jest dostosowany do wszystkich urządzeń mobilnych.
 • Nie musisz martwić się szatą graficzną, pozycjonowaniem czy promocją portalu w sieci — dba o to Comarch.
 • Możesz składać i wyceniać zapytania ofertowe bezpośrednio na portalu pl, jak również na nowej — dedykowanej obsłudze ofert biznesowych — platformie oferty.wszystko.pl.
 • Zupełnie za darmo korzystasz z wbudowanych narzędzi promocji własnej oferty produktowej na stronie głównej portalu, m.in. produkt dnia, bannery, produkty promocyjne.

SPRZEDAŻ DETALICZNA ZA POMOCĄ COMARCH RETAIL

W przypadku prowadzenia sprzedaży sieciowej niezbędna jest płynna wymiana informacji na linii centrala sieci – sklep w ramach sieci — pojedyncze stanowisko sprzedażowe (POS). Dzięki wsparciu  narzędzia   Comarch   Retail,   współpracującego   z Comarch ERP XL, zyskujesz usprawnienia zadań realizowanych przez pracowników na każdym poziomie organizacyjnym w ramach sieci detalicznej.

Centrala sieci:

 • Stały dostęp do wszystkich dokumentów z poszczególnych placówek sprzedażowych.
 • Globalne zarządzanie polityką cenową i promocyjno-rabatową dla całej sieci.
 • Definiowanie zakresu uprawnień i obowiązków dla pracowników poszczególnych sklepów.
 • Skuteczne zarządzanie zatowarowaniem sklepów, z uwzględnieniem różnych parametrów, np. sezonowości sprzedaży.

Sklep:

 • Sprawne zarządzanie pojedynczą placówką sprzedażową, zarówno od strony „backoffice” (optymalizacja magazynu sklepowego, obsługa zamówień z centrali), jak i „frontoffice” (obsługa transakcji).
 • Możliwość swobodnego przesuwania towaru między sklepami, bez zaangażowania centrali sieci.
 • Płynna sprzedaż nawet w czasie inwentaryzacji — współpraca z rozwiązaniami opartymi na czytnikach kodów kreskowych.
 • Automatyczne utrzymywanie aktualności oprogramowania w sklepach, poprzez opcję „autoup- date” wykonywaną z poziomu centrali.

Stanowisko sprzedażowe (POS):

 • Prosta i intuicyjna praca nawet dla początkującego kasjera (ergonomiczny interfejs współpracujący z ekranami dotykowymi).
 • Szybka i profesjonalna obsługa klientów przy stanowisku kasowym, m.in. dzięki możliwości bieżącego sprawdzania dostępności towarów w innych sklepach, sprzedaży poniżej stanu czy otwarcia kilku paragonów jednocześnie, co wyklucza konieczność przerywania niedokończonych w danym momencie transakcji.
 • Gwarancja bezpieczeństwa sprzedaży m.in. dzięki mechanizmom typu fraud detection, pozwalającym na zapobieganie nadużyciom zarówno po stronie klientów, jak i personelu sklepu.
 • Stały dostęp sprzedawcy do informacji o towarach, w tym zdjęć towarów.
 • Obsługa programów lojalnościowych.
 • Możliwość realizacji płatności nie tylko w formie gotówki czy płatności kartą, ale także za pośrednictwem bonu czy płatności mieszanej.

GOSPODARKA MAGAZYNOWA I MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA (WMS)

Sprawna realizacja dyspozycji magazynowych, stała kontrola nad poziomem zapasów czy eliminacja pomyłek — to usprawnienia, jakie daje wykorzystanie Comarch ERP XL w obszarze gospodarki magazynowej. System wspiera pełną gamę procesów związanych z logistyką.

 • Wielomagazynowość — obsługa dowolnej liczby magazynów, zarówno wewnętrznych, jak i oddziałowych.
 • Możliwość definiowania kodów kreskowych, zarówno dla asortymentu (wiele kodów dla danego towaru), jak i adresów magazynowych.
 • Precyzyjne zarządzanie dostępną przestrzenią magazynową poprzez opis struktury magazynu.
 • Zapewnienie optymalnego rozmieszczenia towarów w magazynie.
 • Obsługa wielu różnych rodzajów opakowań, w tym opakowań zwrotnych; możliwość definiowania przeliczników opakowań.
 • Elastyczne zarządzanie partiami towarów, z wykorzystaniem definiowalnych cech dla zasobów (np. kolor, rozmiar).
 • Ewidencja kodów obcych dostawców i odbiorców.
 • Definiowanie zamienników oraz zestawów.

 • Automatyczne tworzenie planu zapotrzebowania (tzw. Bilans Stanu Towarów) na bazie zdefiniowanych kryteriów, oraz utrzymanie założonego zapasu, m.in. poprzez automatyzację zamówień,
 • Optymalizacja źródeł dostaw — szybka informacja o najkrótszym terminie realizacji zlecenia (SCM – Supply Chain Management).
 • Ewidencja ruchów magazynowych, zarówno przyjęć i wydań zewnętrznych, jak i przesunięć międzymagazynowych czy przesunięć w ramach jednego magazynu.
 • Wsparcie dla transportu — obsługa tras, wsparcie załadunku, możliwość przygotowania dokumentów spedycyjnych, prowadzenie ewidencji paczek, wysyłek, pojazdów oraz kosztów transportu.
 • Automatyzacja definiowania naliczania kaucji, ewidencja kaucji pobieranych    w  związku z obrotem opakowaniami zwrotnymi.
 • Możliwość inwentaryzacji dla kilku magazynów jednocześnie.
 • Automatyzacja operacji magazynowych dzięki współpracy z drukarkami etykiet, czytnikami kodów oraz kolektorami danych.

SPRAWNA REALIZACJA DYSPOZYCJI MAGAZYNOWYCH – Z COMARCH WMS MAGAZYNIER

Magazyn to aplikacja usprawniająca przyjmowanie, wydawanie, przesuwanie oraz inwentaryzowanie towarów.  Magazynier  realizując  dyspozycje  magazynowe ma możliwość zarówno edycji dokumentów magazynowych przygotowanych po stronie systemu ERP, jak również dodawania nowych dokumentów magazynowych bezpośrednio z poziomu przenośnego terminala.

Określanie kroków oraz kolejności ich wykonania w procesie realizacji dyspozycji magazynowych 

Aplikacja może zostać dostosowana bezpośrednio do indywidualnych potrzeb poprzez konfigurowalność oraz nakazowość dającą:

 • możliwość skonfigurowania kroków realizacji dyspozycji,
 • wyłączenie zbędnych procesów,
 • zmianę kolejności realizacji kroków,
 • zmianę treści komunikatu,
 • uproszczony interfejs z dużymi przyciskami.

Szybkie przygotowanie towarów do wydania

Realizacja zleceń kompletacji i przyjęcia jest możliwa poprzez:

 • stały dostęp do informacji o kontrahentach i towarach (kartoteki kontrahentów i towarowe),
 • łatwe filtrowanie listy towarów według kryterium użytkownika (kod, EAN, nazwa, cecha, położenie),
 • możliwość weryfikacji towaru na podstawie sczytanego kodu EAN,
 • monitorowanie postępu realizacji,
 • możliwość przypisywania sprzętu np. wózka widłowego,
 • przypisywanie  wielu operatorów do jednej dyspozycji.

CRM

Dzięki rozwiązaniu CRM dostępnemu w ramach pakietu Comarch ERP XL możesz swobodnie budować własną bazę wiedzy o klientach, oraz prowadzić do nich uporządkowane działania o różnym charakterze.

TWORZENIE BAZY WIEDZY O KLIENTACH:

 • Możliwość tworzenia rozbudowanej bazy informacji zarówno o  obecnych  kontrahentach,  jak i potencjalnych klientach.
 • Pełna historyczność wszelkiego rodzaju kontaktów z klientami, od rozmowy telefonicznej czy wiadomości email, przez kontakt za pośrednictwem komunikatora internetowego, po tradycyjne spotkanie.
 • Dostęp do pełnej historii wszystkich transakcji z danym kontrahentem z dowolnego poziomu systemu Comarch ERP XL.
 • Uporządkowanie historii kontaktów z kontrahentem z wykorzystaniem wątkowania tematów, których dotyczyły kontakty — ułatwienie wykorzystania informacji zgromadzonych w CRM przez każdego pracownika, zarówno doświadczonego, jak i nowozatrudnionego.
 • Skuteczna analiza informacji o klientach z wykorzystaniem raportów Business Intelligence.

ZARZĄDZANIE PRACĄ ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH: 

 • Jasna odpowiedzialność za opiekę nad danym klientem — możliwość definiowania rejonów sprzedaży czy opiekunów, a także osób kontaktowych po stronie klienta.
 • Skuteczne tworzenie założeń sprzedażowych (plany sprzedaży), zarówno na poziomie globalnym, jak i dla poszczególnych rejonów.
 • Uporządkowane i świadome zarządzanie działaniami, które koncentrują się na kliencie, dzięki opcji definiowania zadań, a także automatycznym przypomnieniom i graficznej wizualizacji zadań na terminarzu.
 • Zarządzanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych — planowanie  wizyt  u  klientów, a także poszczególnych elementów wizyt, które powinny zostać zrealizowane.
 • Możliwość weryfikacji ekspozycji towarów w sklepach z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej (merchandising), sporządzenia raportu obecności towarów własnych i/lub towarów konkurencji w sklepie, czy ewidencji udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing).
 • Optymalizacja realizacji wizyt u klientów, m.in. dzięki możliwości definiowania tras przejazdów.
 • Możliwość zbierania i analizy informacji z rynku (preferencje klientów, opinie o produktach, ocena współpracy itp.), m.in. dzięki funkcji ankiet, które mogą być przeprowadzane w ramach wizyt handlowych, akcji telemarketingowych czy innych działań.

PLANOWANIE I REALIZACJA KAMPANII:

 • Czytelny sposób budowania kampanii, w skład których wchodzą etapy.
 • Możliwość prowadzenia kampanii w różnych ramach czasowych – kampanie stałe lub okresowe, jednorazowe lub cykliczne.
 • Segmentacja i targetowanie oferty do odpowiednich klientów, dzięki wykorzystaniu kampanii skierowanych do wybranych grup kontrahentów.
 • Jasne definiowanie celów dla poszczególnych akcji oraz stały monitoring ich realizacji.
 • Wsparcie realizacji  różnego   rodzaju   działań o charakterze marketingowym (e–mail marketing, telemarketing, ankiety marketingowe) lub sprzedażowym (kampanie dosprzedażowe czy wspierające promocje), ale także w ramach obsługi posprzedażowej.

AUTOMATYZACJA PRACY I OBIEGU DOKUMENTÓW

Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz możliwość odzwierciedlenia procesów biznesowych realizowanych w Twojej firmie, a w efekcie ich uporządkowanie i automatyzację. Rozwiązanie wspiera przedsiębiorców także w zarządzaniu wewnętrznym obiegiem dokumentów.

TWORZENIE BAZY WIEDZY O KLIENTACH:

 • Kompleksowa obsługa korespondencji firmy, dostępna zarówno z systemu, jak i poprzez stronę internetową.
 • Możliwość przechowywania istotnych dokumentów (repozytorium elektronicznych dokumentów, współpraca z urządzeniem skanującym).
 • Ochrona przed utratą danych w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu papierowego (jeśli został wcześniej wprowadzony do obiegu dokumentów).
 • Prosta analiza ścieżek obiegu dokumentu dzięki ich graficznej wizualizacji, począwszy od dostarczenia do firmy, poprzez wszystkie procesy wewnętrzne, a  skończywszy  na  odnotowaniu  w pocztowej książce nadawczej.
 • Przejrzysta struktura podziału dokumentów – ewidencja według dokumentów przychodzących, wychodzących, wewnętrznych; każdy dokument wprowadzony do obiegu zostaje automatycznie przypisany do opiekuna i dalsze postępowanie zależy od wybranego modelu obiegu dokumentów (ręczne lub automatyczne przekazywanie dokumentów).
 • Ułatwienie pracy nad dokumentem w ramach obiegu dzięki mechanizmom automatycznych powiadomień (zadania w systemowej Skrzynce Pracownika lub terminarzu, bądź w zewnętrznej skrzynce mailowej).
 • Szybkie i sprawne wyszukiwanie pożądanych informacji dzięki możliwości oznaczania dokumentów kodem EAN.
 • Redukcja kosztów poprzez ograniczenie ilości tradycyjnych, papierowych dokumentów.
 • Sterowanie przepływem pracy i uporządkowanie przepływu informacji w przedsiębiorstwie – dzięki konkretnym procedurom obiegu dokumentów każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla przedsiębiorstwa sposób.

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH:

 • Zapewnienie kontroli i przejrzystości działań zachodzących wewnątrz organizacji, dzięki dostępnej w systemie skrzynce zadań, przypisanej indywidualnie do każdego pracownika.
 • Ułatwienie egzekwowania zadań przydzielonych pracownikom dzięki automatycznie generowanym przez system przypomnieniom.
 • Możliwość częściowej lub całkowitej automatyzacji zadań rutynowych, nie wymagających decyzji ludzkich — stopień zaangażowania pracownika w tego typu procesy jest elastycznie definiowany na etapie tworzenia modelu procesu.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Obszar finansowo-księgowy w firmie to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy na bazie danych finansowo-księgowych.

FINANSE:

 • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz w dowolnych innych walutach.
 • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego.
 • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali.
 • Współpraca z bankowością elektroniczną. Możliwość eksportu przelewów oraz importu wyciągów, a także bezplikowa komunikacja z bankami za pomocą Comarch Data Connect.
 • Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.
 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje.
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów —informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty).
 • Możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań.
 • Elastyczne wystawianie kompensat — ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających.
 • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych.
 • Dostosowane do szybko rozwijających się nowych produktów finansowych — obsługa leasingu oraz lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nie odnawialnych oraz walutowych).
 • Możliwość automatycznego pobierania kursów walutowych NBP.
 • Automatyczne naliczanie różnic kursowych — po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane.
 • Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) — kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych.
 • Elastyczne generowanie sprawozdań finansowych z wykorzystaniem dostępnych kreatorów — automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych opartych na dostępnych wzorach.

KSIĘGOWOŚĆ:

 • Kompleksowa obsługa finansowo–księgowa firmy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak również Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji prawnych.
 • Praca w oparciu o czytelny, wielopoziomowy plan kont o strukturze drzewa, stworzony ręcznie lub za pomocą wygodnego kreatora, w pełni elastyczny pod względem możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.
 • Ergonomia codziennej pracy księgowego—możliwość szybkiego wyszukiwania konta według różnych kryteriów np. fragment nazwy, symbol, atrybut, data założenia, poziom konta i inne.
 • Możliwość ewidencji kosztów zarówno w oparciu wyłącznie o konta zespołu 4, bądź 5, oraz wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”.
 • Obsługa prowadzenia pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze według danego rodzaju.
 • Możliwość wstępnego ujęcia zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane.
 • Łatwe dotarcie do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych.
 • Automatyzacja księgowań — możliwość przygotowania szablonów księgowań, w znacznej mierze automatyzujących czynności powtarzalne; „inteligentne” schematy księgowań rozpoznają cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonują dekretacji na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji pomocniczej.
 • Odciążenie personelu księgowego od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp., dzięki automatycznym księgowaniom okresowym; najczęściej są one wykorzystywane na koniec miesiąca do rozliczenia kosztów oraz podatku VAT, jak również do przeksięgowania przychodów i kosztów na wynik finansowy.
 • Zapewnienie poprawności księgowań dzięki mechanizmom umożliwiającym kontrolę poprawności dekretacji — w momencie, kiedy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie.
 • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.
 • Łatwa analiza kosztów dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym — dokumenty wystawiane w Comarch ERP XL po  ich  zatwierdzeniu  mogą być opisane za pomocą dowolnych, definiowalnych przez użytkownika kategorii (np. dział, miejsce powstawania kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja); uzyskane dane są wykorzystywane do prowadzenia analiz kosztów w różnych  ujęciach i perspektywach.
 • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT.
 • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT; rejestr tworzony jest automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie, istnieje również możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT.

ŚRODKI TRWAŁE

Dzięki systemowi Comarch ERP XL skutecznie usprawnisz obszar związany z zarządzaniem środkami trwałymi w firmie, nie tylko od strony wprowadzania i ewidencji podstawowych składników majątku trwałego, ale także poprzez automatyzację naliczania odpisów amortyzacyjnych. System wspiera pełną paletę procesów zarządzania majątkiem.

EWIDENCJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO:

 • Podstawą ewidencji majątku trwałego są księgi inwentarzowe zorganizowane w wielopoziomową strukturę drzewa, czyli wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.
 • Na kartotece środka trwałego możliwe jest określenie szeregu parametrów, takich jak KŚT, osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, osoba odpowiedzialna, miejsce, gdzie znajduje się środek, czy szereg właściwości ŚT.
 • Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną odbywa się na podstawie stosownych dokumentów, np. przyjęcie składnika majątku trwałego — dokument OT, zwiększenie lub zmniejszenie wartości — dokument MW, likwidacja składnika majątku trwałego – dokument LT, amortyzacja — dokument AM, zmiana osoby odpowiedzialnej — dokument ZO.

AMORTYZACJA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TRWAŁEGO:

 • Odpisy amortyzacyjne mogą być naliczane automatycznie w okresach wskazanych przez użytkownika.
 • Wielkość wygenerowanych odpisów zależy od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki.
 • Składniki majątku można amortyzować dwutorowo, tj. w ujęciu bilansowym (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF) oraz podatkowym.
 • W przypadku środków trwałych serwisowanych istnieje możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania.

PLAN AMORTYZACJI: 

Udostępnia wykonanie  planu  amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowanych i rzeczywistych. 

DYNAMICZNE RAPORTOWANIE:

Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.

Inwentaryzacja majątku trwałego

 • Przygotowanie arkuszy spisowych z uwzględnieniem różnych parametrów.
 • Szeroki wybór zakresu i sposobu tworzenia odczytów.

Możliwość nadania kodów kreskowych składnikom majątku oraz przeprowadzenia inwentaryzacji za pomocą kolektorów danych.

HUMAN RESOURCES

Poszukujesz sposobów na usprawnienia w obszarze procesów kadrowo-płacowych? A może korzystając z zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej, zaczynasz dostrzegać, że jest to dla Twojej firmy znaczny koszt i rozważasz przejęcie tych zadań przez zasoby wewnętrzne? W obu przypadkach możesz polegać na pomocy profesjonalnego narzędzia kadrowo-płacowego.

WSPARCIE KADROWO-PŁACOWE:

 • Obsługa procesu kadrowo-płacowego — od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń.
 • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy.

 • Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik.
 • Wysyłanie deklaracji PFRON oraz
 • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów.
 • Rozliczanie in.    umów  cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli — dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego,
 • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników.
 • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń.
 • Wydruki deklaracji podatkowych; dostępne są również np. umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników pełna/skrócona, lista pracowników przyjętych i zwolnionych w zadanym okresie, raporty o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty pracy, struktury zatrudnienia i inne.
 • Integracja z urządzeniami RCP — Rejestratorami Czasu Pracy.

 • Pełna zgodność z aktualnymi przepisami prawa — stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian.
 • Ewidencja kwalifikacji i uprawnień pracowników.
 • Wbudowane mechanizmy pilnowania i przypominania o wygasających uprawnieniach, badaniach, umowach itp.

COMARCH ERP HRM

Zależy Ci, aby każdy pracownik miał dostęp do informacji o stawianych przed nim celach i ocenach ich realizacji? Potrzebujesz skutecznej ewidencji czasu pracy personelu? Te oraz wiele innych procesów możesz swobodnie realizować, dając swoim pracownikom dostęp do dedykowanych pulpitów pracowniczych, działających w przeglądarce internetowej.

COMARCH ERP HRM TO:

 

 • Lista pracowników wraz z ich podstawowymi danymi personalnymi.
 • Dostęp do przygotowanych w Comarch ERP XL wydruków, np. kwitków wypłat, PITów.
 • Ewidencja kwalifikacji pracowników (np. znajomość języków, BHP, kurs SEP).
 • Plan pracy w układzie miesięcznym, 7 i 5 – dniowym wraz z weryfikacją obowiązujących reguł dotyczących przerw w pracy.
 • Odnotowania rzeczywistego czasu pracy pracownika z rozdziałem na zadania i projekty,
 • Limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • Rejestracja nieobecności — planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych oraz delegacji,
 • Potwierdzenia mailowe związane z wprowadzeniem i zatwierdzeniem urlopu czy delegacji.

 

IBARD24 – WSPÓŁDZIELENIE I ARCHIWIZACJA DANYCH

Bazy danych są zwykle jednym z najważniejszych zasobów firmy. Gwarancję bezpieczeństwa danych oraz znaczne usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie można osiągnąć dzięki nowoczesnej aplikacji do backupu i archiwizacji danych – iBard24.

iBard24 to wielofunkcyjne narzędzie, które umożliwia wykonywanie automatycznych kopii zapasowych, współdzielenie plików oraz przechowywanie i zdalny dostęp do Twoich firmowych danych z dowolnego urządzenia.

Wszystkie pliki zapisane w iBard24 dostępne są natychmiast na dowolnym urządzeniu, z którego korzystasz. W przypadku awarii lub kradzieży urządzenia, iBard24 daje Ci gwarancję łatwego i szybkiego odzyskania Twoich danych.

iBard24 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa swoim klientom przechowując dane w nowoczesnych   i certyfikowanych Comarch Data Center zlokalizowanych na terenie Polski i Niemiec.

Z iBard24 korzysta już ponad 70 tysięcy firm (m.in. Neckermann Polska, BP, ArcelorMittal, Kreisel, Orlen, Orange, Cyfrowe.pl, Lewiatan i Caritas) oraz klientów indywidualnych. Usługa jest dostępna w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

COMARCH IBARD24 ZAPEWNIA:

 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa: szyfrowanie danych podczas transferu (SSL 128-bit) oraz bezpośrednio na komputerze użytkownika, przy wykorzystaniu algorytmu AES 256-bit.
 • Integrację z Comarch ERP XL — backup baz danych bezpośrednio z systemu.
 • Backup dowolnych baz danych MS SQL wg harmonogramów.
 • Powiadomienia e-mail / SMS informujące o statusie danego zadania backupu.
 • Automatyczny backup plików, folderów, dokumentów i lokalizacji sieciowych (SMB oraz FTP) z komputerów PC, laptopów oraz serwerów.
 • Tworzenie kopii zapasowych archiwum programów pocztowych (np. Microsoft Outlook).
 • Możliwość łatwego i bezpiecznego udostępniania danych innym użytkownikom iBard24 oraz pozostałym Internautom.
 • Pracę grupową na dokumentach z możliwością dodawania komentarzy.
 • Przywracanie poprzednich wersji dokumentów (do 20 wersji wstecz).
 • Możliwość backupu otwartych plików,
 • Możliwość tworzenia i zarządzania kontami użytkowników, wewnątrz konta głównego (m.in. tworzenie subkont, zarządzanie uprawnieniami),
 • Bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne (smartfony, tablety) z systemem Android, Windows Phone i iOS,
 • Dostęp do danych przez przeglądarkę internetową lub aplikację instalowaną na komputerze/urządzeniu mobilnym.
 • System poleceń, który bezpłatnie zwiększa pojemność Twojego konta.

COMARCH ERP XL W CHMURZE

Jeśli system informatyczny dla Twojej firmy kojarzy Ci się ze wsparciem w zakresie usprawnienia procesów biznesowych, ale niekoniecznie z zakupem serwerów, systemów operacyjnych, czy baz danych, proponujemy ofertę Comarch ERP XL w tzw. modelu usługowym. Chmura Comarch to dwa podstawowe modele – wynajem systemu Comarch ERP XL, lub zakup systemu i hosting samej przestrzeni sprzętowo-programowej.

COMARCH ERP XL ONLINE (SAAS)

 • Dostęp do pełnej gamy możliwości systemu Comarch ERP XL na zasadzie wynajmu.
 • Stała, miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu zainstalowanego w serwerowniach Comarch Data Center.
 • Brak jednorazowych kosztów inwestycyjnych (zakup licencji, serwerów i oprogramowania trzeciego).
 • Pełne bezpieczeństwo danych dzięki mechanizmom zabezpieczeń Comarch Data Center.
 • Dostęp do systemu z dowolnego miejsca z połączeniem do Internetu.
 • Przeniesienie zadań związanych z utrzymaniem systemu oraz infrastrukturą sprzętowo-programową poza firmę.
 • Brak konieczności okresowej modernizacji sprzętu.

HOSTING DEDYKOWANY (PAAS) – WYNAJMIJ KOMPLEKSOWE ŚRODOWISKO POD APLIKACJE

W ramach Zintegrowanej Oferty Comarch proponujemy kompleksową obsługę w modelu hostingowym, który polega na dzierżawie oraz administracji platformy sprzętowo-programowej umieszczonej w Comarch Data Center.

Cennik

Wypełnij formularz, aby otrzymać cennik.

Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.

 • PPG Deco Polska (z siedzibą we Wrocławiu) to producent wiodących na polskim rynku farb i lakierów, w tym sztandarowej marki Dekoral. Firma PPG Deco Polska jest częścią koncernu PPG Industries - światowego lidera na rynku farb, lakierów przemysłowych, produktów chemicznych, wyrobów optycznych, szkła, szkła płaskiego i innych materiałów specjalnych.
  PPG Deco Polska sp. z o.o.
 • Jeden z największych producentów zdrowej żywności w Polsce. Funkcjonuje na rynku od ponad 25 lat. Oferta firmy obejmuje m.in. ryże, kasze, pieczywo chrupkie, produkty śniadaniowe i bezglutenowe, wafle. Produkcja jest prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami wymaganymi przy produkcji spożywczej oraz pod nadzorem laboratorium.
  Kupiec sp. z o.o.
 • Torf Corporation jest uznanym producentem kosmetyków, w tym dermokosmetyków oraz produktów dla profesjonalistów i spa. Działa na rynku od 1989 roku. Produkty firmy są znane na rynku pod marką „Tołpa”. Jednocześnie firma produkuje kosmetyki pod markami private labels na potrzeby sieci handlowych z całej Europy.
  Torf Corporation Fabryka Leków sp. z o.o.
 • Działa na rynku od 1990 roku i jest jedną z największych w kraju firm świadczących usługi ochrony i sprzątania. Ponadto w ofercie grupy znajdują się usługi doradztwa personalnego oraz transportu i spedycji. Grupę tworzą powiązane spółki, z kraju i zza granicy. Łącznie grupa zatrudnia kilka tysięcy osób.
  Grupa Hunters sp. z o.o.
 • AgroAs to dynamicznie rozwijająca się firma handlowa z branży zaopatrzenia rolnictwa. Oferta firmy obejmuje m.in.: sprzedaż maszyn rolniczych, nawozów, nasion, a także skup i sprzedaż płodów rolnych. W 2012 roku firma została wyróżniona prestiżową nagrodą Diamenty Forbesa wśród największych firm województwa opolskiego o przychodach powyżej 250 mln złotych.
  Agro-As sp.j.
 • Producent zabawek "WADER-WOŹNIAK sp. z o.o." jest obecny na rynku od ponad 23 lat. Firma należy do ścisłej czołówki europejskich producentów zabawek z tworzywa sztucznego dla najmłodszych dzieci i jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży dziecięcej. Zabawki Wader są oferowane w całej Europie poprzez kilka kanałów sprzedaży, w tym poprzez duże sieci sprzedaży detalicznej.
  Wader – Woźniak sp. z o.o.

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email: info@infortes.pl
Warszawa Infortes Sp. z o.o.
Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
tel. (022) 398 89 16
email: info@infortes.pl
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Zimna 1
65-100 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email: info@infortes.pl
Poznań Infortes Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a
60-529 Poznań
tel. (061) 415 13 25>
email: info@infortes.pl

 

2024 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.