Masz pytania ? 71 306 70 43
Masz pytania?

Comarch Optima dla BR

Kompletny program do obsługi nowoczesnego Biura Rachunkowego

Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe lub kancelarię doradztwa podatkowego i chcesz w pełni wykorzystać szanse jakie niosą nowe technologie oraz Internet – wybierz Comarch ERP Optima w wersji dla Biur Rachunkowych.

Comarch ERP Optima dla biur rachunkowych to:

 • bieżące dostosowywanie programu do zmian w przepisach, dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na swojej pracy
 • ponad 7000 biur rachunkowych oraz kancelarii podatkowych pracujących na programie każdego dnia, co daje Ci gwarancję jakości
 • blisko 20 lat doświadczenia na rynku, tysiące funkcjonalności usprawniających pracę księgowych
 • możliwość pracy z Klientami w trybie online, co pozwoli Ci dostosować się do wymogów dzisiejszych przedsiębiorców
 • możliwość promocji w serwisie iKsięgowość24, dzięki czemu pozyskasz nowych Klientów do obsługi

System Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne operacje w sposób seryjny. Narzędzia oferowane przez system stanowią panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów.

Ponadto dedykowany moduł Biuro rachunkowe jest modułem umożliwiającym operacje seryjne, w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a księgowy może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania.

Comarch ERP Optima uzyskał Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości. Skontaktuj się z nami aby otrzymać certyfikat zgodności Comarch ERP Optima z Ustawą o rachunkowości.

WAŻNE: Comarch ERP Optima dla Biur Rachunkowych może być zamówiona tylko przez podmioty, których nazwa jednoznacznie wskazuje na to, że świadczą usługi księgowe (np. biuro rachunkowe, doradztwo podatkowe, kancelaria podatkowa, itp.). Jeżeli z nazwy nie wynika, że działalność opiera się na świadczeniu usług księgowych, wówczas podmiot ma prawo zamówić Comarch ERP Optima w wersji dla BR po spełnieniu poniższych warunków:

 1. Okazaniu dokumentu rejestrowego tj. KRS bądź wpisu do CEiDG, w którym jako podstawową działalność ma wpisaną działalność numer PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
 2. Okazanie polisy ubezpieczeniowej OC dla Biur Rachunkowych.

Sprawdź, które moduły Comarch ERP Optima będą przydatne dla Twojego biura rachunkowego:

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala biurom rachunkowym na łatwą obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ewidencjonowanie VAT w celu obliczenia podatku od towarów i usług oraz prawidłowego wyliczenia deklaracji VAT.  Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

 • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji dodatkowej,
 • ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • spisu z natury,
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracji,
 • rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności – Split payment.

Comarch ERP Optima Księga Handlowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający biurom rachunkowym na obsługę firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.

Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • tworzenie okresów obrachunkowych,
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generowanie zestawienia obrotów i salda za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dokumentów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozliczania rozrachunków,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd,
 • import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną,
 • tworzenie opisu analitycznego dla dokumentów,
 • automatyczna internetowa wymiana dokumentów,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego,
 • scalenie plików JPK_VAT,
 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności – Split payment.

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

Comarch ERP Optima Środki trwałe

Comarch ERP Optima Środki trwałe pozwala biurom rachunkowym na prowadzenie dla klientów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego, tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych oraz wyposażenia.

Moduł Środki Trwałe pozwala na:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa, naturalna),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
 • zawieszenie amortyzacji środka trwałego,
 • ewidencję środków trwałych będących w budowie,
 • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry

Comarch ERP Optima Kadry i Płace umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz: współpracuje z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.

Obsługa działu kadrowo – płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.
Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co umożliwia prowadzenie rozliczeń z ZUS. Z kolei integracja z systemem e-Deklaracje pozwala automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do US.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:

 • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
 • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik,
 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów,
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności,
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 • kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników,
 • import elektronicznych zwolnień lekarskich,
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
 • kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego,
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu,
 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,
 • sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
 • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców,
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
 • sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS,
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
 • możliwość odnotowania indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS,
 • archiwizację wybranych formularzy oraz archiwizację wypłat za wskazany okres,
 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje, takie jak:

 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy,
 • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych,
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych,
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,
 • atrybuty – czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
 • funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry można zintegrować również:

 • z systemem Comarch ERP XL,
 • z systemem Comarch ERP Altum,
 • z aplikacjami mobilnymi: Comarch HRM oraz Comarch Mobile Zarządzanie.

To potrzeba Klienta decyduje o tym, jakie funkcjonalności programu będzie wykorzystywał w swojej pracy. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji z modułu Płace i Kadry do Płace i Kadry Plus.
Moduły te charakteryzują się przede wszystkim: prostą obsługą, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowywania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku.

Comarch ERP Optima Analizy BI dla biura rachunkowego

Comarch ERP Optima Analizy BI to narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.

W wersji dla biur istnieje możliwość tworzenia raportów na wielu bazach firmowych jednocześnie. Ułatwia to i przyspiesza pracę. Raz przygotowany raport, np. należności nierozliczonych może zostać wysyłany do wszystkich zdefiniowanych w programie klientów biura, dla każdego klienta zawiera tylko jego dane. Jeżeli biuro  prowadzi księgowość danej firmy, ma dostęp do danych sprzedażowych, faktur itp. to dodatkowo może się wyróżnić spośród innych biur, wprowadzając dla swoich klientów raportowanie np. ich stanu zapasów czy trendu sprzedaży produktów. W tym celu przypisuje się wybrany raport sprzedaży do danego klienta za pomocą subskrypcji e-mail, a klient biura rachunkowego w ustalonych okresach (np. raz dziennie) otrzymuje raport dotyczący bieżącego poziomu sprzedaży w jego firmie na swoją skrzynkę mailową.

Tworzenie raportów na wielu bazach jest użyteczne również dla biur, które mogą teraz przedstawić na jednym zestawieniu dane klientów z wielu baz danych, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. Przykładowo można sprawdzić, ile w sumie u wszystkich klientów pozostało nam jeszcze operacji nierozliczonych. Takie przedstawienie wszystkich danych na raporcie może się odbywać na dwa sposoby: albo widzimy sumę całkowitą wszystkich operacji nierozliczonych, albo w podziale na naszych klientów, co zwiększa możliwości analizy. W wersji podstawowej analiz takie zestawienia są niedostępne.

Wysyłanie raportów za pomocą subskrypcji e-mail jest na tyle rozbudowane, że pozwala bez problemu dostosować tą opcję pod preferencje klienta. Można zmienić adres, na jaki przychodzi powiadomienie, częstotliwość raportowania, określić jakie raporty są przesyłane. Wszystko dzieje się automatycznie, biura rachunkowe oszczędzają więc czas potrzebny na każdorazowe ręczne przygotowanie i wysłanie takich sprawozdań do klienta.

W Comarch ERP Optima Analiz BI dostarczamy ponad 100 raportów dotyczących każdego obszaru prowadzenia firmy:

 • Raporty Sprzedaży
 • Raporty Sprzedaży Rok do Roku
 • Raporty Zakupów
 • Raporty dotyczące płatności
 • Raporty Księgowości (ER) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie ewidencji ryczałtowej.
 • Raporty Księgowości (KP) – raporty zawierają dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgi Podatkowej
 • Raporty Księgowości (KK) – raport zawiera dane dotyczące księgowości w firmie, w której księgowość jest prowadzona w formie Księgowości Kontowej.
 • Raporty Rejestrów VAT
 • Raporty dotyczące Kadr i Płac
 • Raporty Płatności na Dzień
 • Raporty dotyczące Magazynu
 • Raporty dotyczące Środków Trwałych
 • Raporty dotyczące CRM
 • Raporty Handlowe
 • Raporty Rozrachunków Księgowych

Comarch BI Point Menadżer

Wykorzystując ponad czternastoletnie doświadczenie, firma Comarch zbudowała zupełnie nowe narzędzie klasy Business Intelligence dedykowane biurom rachunkowym korzystającym z systemu Comarch ERP Optima, które umożliwia przedsiębiorcom wkroczenie w nowy model biznesowy i być nie tylko księgowym dla swojego Klienta, ale również jego doradcą oraz analitykiem.. W ramach rozwiązania, platforma analityczna BI Point Menadżer integruje się z bazą danych programu Optima pobierając dane, które zostają przetransformowane do odpowiednich modułów analitycznych tak aby użytkownik mógł z nich korzystać w postaci predefiniowanych raportów i dashboardów.
Dzięki BI Point Menadżerowi, Biuro Rachunkowe może dynamicznie i szybko reagować na potrzeby swoich klientów, a także zapewnić bieżący dostęp do wszelkiego rodzaju statystyk ułatwiających prowadzenie biznesu. Stosując rozwiązanie BI Point Menadżer, biuro jest w stanie szybko i sprawnie przygotować dla klienta dowolnego typu raport czy zestawienie, a następnie je udostępnić za pomocą webowej platformy.

Co czyni BI Point Menadżera narzędziem idealnie dopasowanym do potrzeb przedsiębiorcy?

 • możliwość wymiany informacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem biura za pomocą modułu komentarze
 • 100% webowość, co zapewnia stały dostęp do bieżących analiz
 • ciekawe formy wizualizacji danych, takie jak wykresy, mapy, wskaźniki
 • możliwość samodzielnego tworzenia analiz ad–hoc (natychmiast)
 • intuicyjność, dzięki czemu nie potrzebne jest posiadanie zaawansowanej wiedzy informatycznej
 • responsywny design,  co umożliwia korzystanie również na smartfonach i tabletach
 • możliwość generowania wydruków z programu Comarch ERP Optima bezpośrednio do platformy
 • automatyczne ładowanie i oczyszczanie danych, zgodnie z ustalonym harmonogramem

BI Point Menadżer to coś więcej niż narzędzie raportowe, to też szeroka wiedza i bogate know-how, czego wynikiem są predefiniowane obszary analityczne. Zawierają one dawkę informacji, pogrupowaną w ten sposób aby zapewnić użytkownikowi jak największą ilość przydatnej wiedzy wspomagającej kierowanie firmą.

W ramach BI Point Menadżera użytkownicy otrzymują dostęp do poniższych pięciu obszarów, w ramach których odnajdą odpowiedzi na następujące pytania:

 • Handel: Jakie kwoty sprzedaży i zakupu wiążą się z wystawionymi oraz otrzymanymi fakturami? Jakie produkty zostały przyjęte na magazyn? Które z moich produktów sprzedają się najlepiej a które najgorzej? Którzy z moich kontrahentów są najbardziej dochodowi?
 • Logistyka: Jak rotują poszczególne produkty? Które ze stanów magazynowych należy uzupełnić? Które z produktów zalegają na magazynach?
 • Płatności: Ile jestem winien Biuru Rachunkowemu prowadzącemu moją księgowość? Kto jest moim największym dłużnikiem a kto wierzycielem? Które z moich należności i zobowiązań są przeterminowane i o ile dni?
 • Księgowość: Jakie kwoty podatków pozostały mi do zapłaty? Jaki wynik finansowy osiągnęło moje przedsiębiorstwo? Jaką składkę ZUS powinienem zapłacić? Jakie koszty poniosła moja firma? Jaki zysk lub stratę osiągnęła? Jak wyglądały obroty oraz salda na kontach? Jak przedstawiają się bilans czy rachunek zysków i strat?  Jakie koszty są związane z samochodami firmowymi? Jakie koszty amortyzacji ponosi firma w związku z posiadanym środkami trwałymi?

Kadry i Płace: Jakie koszty są związane z moimi pracownikami i jak to się przedstawia w kontekście wydziałów firmy? Którzy z moich pracowników dostaną premię? Jakie są dane personalne mojego pracownika? Ile urlopu pozostało do wykorzystania mojemu pracownikowi? Kiedy wygaśnie umowa mojemu pracownikowi a kiedy termin jego badań?

iKsiegowosc24.pl

Serwis iKsiegowosc24.pl to usługa, która z jednej strony umożliwia szybkie i bezpłatne znalezienie profesjonalnego biura rachunkowego oferującego obsługę księgową i kadrowo-płacową, a także przesyłanie do niego dokumentów handlowych drogą elektroniczną. Z drugiej strony dla biur rachunkowych to miejsce, w którym w przejrzysty i prosty sposób mogą zaprezentować swoją ofertę. iKsięgowość24 zrzesza profesjonalne biura rachunkowe, korzystające z oprogramowania Comarch ERP Optima.

Wybór Comarch ERP Optima daje niepowtarzalną wartość na rynku usługi księgowych – bezpłatną promocję w serwisie iKsiegowosc24.pl, w którym każdego miesiąca tysiące przedsiębiorców szuka sprawdzonych usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Zapraszamy do największej w Polsce Społeczności Biur Rachunkowych.

Cennik ważny od 01.07.2018r.. Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto niezawierające 23% podatku VAT.

 

 

 • Nowoczesne biuro rachunkowe obsługujące różnego typu klientów, w tym wiele firm z kapitałem zagranicznym. Swoja przewagę konkurencyjną buduje poprzez doskonałą znajomość obowiązujących przepisów oraz wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii informatycznych.
  Biuro Rachunkowe Komex
 • Firma Compta Rapid Fingas Agnieszka to wrocławskie biuro rachunkowe działające na rynku od 1999 roku. W ramach świadczonych przez biuro usług rachunkowych prowadzona jest księgowość małych i średnich firm oraz rozliczenia kadrowo-płacowe.
  Compta Rapid Fingas Agnieszka
 • Biuro rachunkowe świadczące kompleksowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz finansowe dla firm. Działa na rynku od 15 lat. Obsługuje ponad 100 podmiotów. Posiada doświadczenie w obsłudze firm notowanych na GPW, firm z kapitałem zagranicznym oraz zlokalizowanych w SSE.
  JWW sp. z o.o.
 • Finesti prowadzi obsługę finansową, podatkową i kadrowo-płacową firm, od jednoosobowych podmiotów po spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Firma doradza także klientom w zakresie założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  Biuro Rachunkowe Finesti s.c.

Dane kontaktowe

Wrocław Infortes Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1
54-118 Wrocław
tel. (071) 306 70 40
email: info@infortes.pl
Warszawa Infortes Sp. z o.o.
Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa
tel. (022) 398 89 16
email: info@infortes.pl
Zielona Góra Infortes Sp. z o.o.
ul. Zimna 1
65-100 Zielona Góra
tel. (068) 506 50 10
email: info@infortes.pl
Poznań Infortes Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a
60-529 Poznań
tel. (061) 415 13 25>
email: info@infortes.pl

 

2024 © Infortes Systemy ERP - Platynowy Partner Comarch | Projekt i wykonanie mohi.to
Formularz kontaktu
Wiadomość pomyślnie wysłano. Dziękujemy. Skontaktujemy się z Państwem niebawem.